Finspångs kommun

Språk/Language

Explosiv vara

Hantering av explosiva varor är förenat med särskilda risker. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för att bedriva verksamhet som innefattar explosiva varor.

Syftet med lagkrav på denna typ av verksamhet är att kommunen ska kunna kontrollera hanteringen och därmed se till att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt. Om verksamheten bedrivs i Finspångs kommun så är Finspångs räddningstjänst tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Med hantering menas exempelvis förvaring, försäljning eller nationell överföring och förvärv av explosiva varor. Tillstånd med hantering av brandfarlig- och explosiva varor ges med angivna tidsperioder.

Föreståndare

Att vara föreståndare innefattar vissa åtaganden samt ansvar. Ett exempel är att före­ståndaren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter och allmänna råd som gäller för given vara. Det åligger även en skyldighet i att avbryta hantering då föreståndaren anser att hantering inte sker på ett säkert sätt.

Tillståndshavaren är skyldig att förse föreståndaren med den utbildning samt befogenheter som krävs för att kunna utöva sin roll. Tillståndshavaren har även skyldighet att informera alla på arbetsplatsen om vem som är föreståndare samt vilka befogenheter som är kopplade till den befattningen.

Personer som ansöker till att bli föreståndare remitteras till polismyndigheten för godkännande.

Andra tillstånd

  • När det gäller tillstånd i andra kommuner så är det upp till den kommunen eller det räddningstjänstförbundet som verkar i det aktuella geografiska området som ansökan skickas till.
  • När det gäller användande (uppskjutning) av fyrverkerier  inom tättbebyggt område så krävs i de flesta fall ett tillstånd enligt ordningslagen. Detta söks hos Polismyndigheten.
  • Ansökan om tillstånd till sprängning görs hos Polismyndigheten.
  • Tillstånd för att tillverka explosiv vara söks hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Tillstånd för internationell överföring (import och export) av explosiv vara   söks hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång