Finspångs kommun

Språk/Language

Ungdomscoacher

Ungdomscoacherna stödjer personal vars elever har hög skolfrånvaro. Ungdomscoacherna arbetar med insatser i hela Finspångs kommun utifrån det som kommer upp på gemensamma elevhälsomöten på respektive skola.

En god närvaro i skolan är viktigt för att lyckas med skolarbetet. Därför arbetar Finspångs kommun aktivt med att minska skolfrånvaron. Alla grundskolor arbetar enligt en kommungemensam rutin för skolnärvaro. Den rutinen beskriver skolans ansvar för att i samarbete med elev och vårdnadshavare försöka hitta vägar till en fungerande skolgång.

Ungdomscoacherna stödjer personal vars elever har hög skolfrånvaro. Ungdomscoacherna arbetar med insatser i hela Finspångs kommun utifrån det som kommer upp på gemensamma elevhälsomöten på respektive skola erbjuder stöd till skolor i deras närvarofrämjande arbete. Ungdomscoacherna stöttar också enskilda elever med omfattande skolfrånvaro. Arbetet utgår från en kartläggning av elevens situation, för att identifiera hinder för skolnärvaro. Ungdomscoacherna, skolan och familjen kommer sedan överens om insatser tillsammans.

Eftersom skolfrånvaro ofta handlar om svårigheter av olika slag krävs det vanligen också olika typer av insatser för att närvaron ska öka. Eleven kan behöva stöd på olika sätt, och ofta behöver skolsituationen anpassas. Ibland behövs också stöd utanför skolan, och då kan Ungdomscoacherna hjälpa till med det.

Kontakt

Carina Andersson
Ungdomscoach
Centrala barn- och elevhälsan

0730-27 74 10
carina.andersson@finspang.se

Karl Karlsson
Ungdomscoach
Centrala barn- och elevhälsan

0722-46 25 28
karl.karlsson@finspang.se

Isabelle Vikström
Ungdomscoach och strateg
Centrala barn- och elevhälsan

0727-12 16 24
isabelle.vikstrom@finspang.se

Mathias Berg
Elevhälsochef
Centrala Barn- och elevhälsan

0122-855 02
mathias.berg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång