Språk/Language

Elevhälsa

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan och stödja deras utveckling, lärande och hälsa. På central nivå finns bland annat specialpedagoger, psykologer och skolläkare. Det finns också elevhälsoteam på respektive skola som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator.

Den centrala barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser. De har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd. På central nivå finns också personal som arbetar för att stötta elever som har problem med sin skolnärvaro.

Elevhälsoarbetet sker nära barn och elever på respektive skola och i samarbete med den centrala barn- och elevhälsan. Rektorerna har ansvar för och leder skolans elevhälsoteam.

Skolnärvaroteamet

Skolnärvaroteamet arbetar med stöd till elever som har hög skolfrånvaro. Teamet arbetar med insatser i hela Finspångs kommun, och ansökan görs av rektor tillsammans med vårdnadshavare.

Psykologer

Psykologer kan ge råd och stöd till rektorer och lärare för att underlätta inlärning och utveckling.

Kontaktuppgifter till våra psykologer finns nedan.

Malin Lundin
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 51

Alexandra Johansson
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 42

Specialpedagoger

På centrala barn- och elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens. De samarbetar med förskolor, grundskolor och gymnasiet för att främja hälsa hos barn och ungdomar. De har också fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, och ska avlägsna hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

Specialpedagogisk spetskompetens finns inom följande områden:

  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • tal och kommunikation
  • hörsel och syn
  • läs- och skrivsvårigheter
  • utvecklingsstörning

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger finns nedan.

Catharina Flodin Boman
Specialpedagog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-853 81

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marie-Louise Hörnqvist Sunnelius
Specialpedagog, grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 62

Kristina Hedfors
Specialpedagog, förskola och grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-857 15

Robert Abrahamsson
Specialpedagog, grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-852 84

Språklek

Språkleksteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Skolsköterskor

Elevhälsans medicinska insats är till för alla barn som är 6-20 år. Den är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn och ungdomars hälsa. Läs mer om våra skolsköterskor via länken nedan.

Skolkuratorer

Finspångs skolkuratorer arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd och råd i sociala frågor. Kuratorerna jobbar med individer, grupper och organisationer. Läs mer om våra kuratorer via länken nedan.

Hör av dig till oss

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller den centrala barn- och elevhälsan. På förskolan pratar du med någon på förskolan där ditt barn går.

Kontakt

Maria Andersson
Administratör
Centrala barn- och elevhälsan, Hällestads skola och Grytgöls skola

0122-856 01

Marie Doverhag
Enhetschef
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång